Bewonerscomité Korvelseweg

Lintenplan / Bestemmingsplan ter inzage

Vanaf vandaag tot 3 juni a.s. ligt de aanpassing van het bestellingsplan ter inzage. Deze 6e aanpassing gaat over het lintenplan. Tot 3 juni kunt U een beroep instellen, mits U zienswijzen ingediend hebt. Zie tevens ons vorig bericht over dit onderwerp HIER.

Hier de officiele aankondiging:

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 4 maart 2013 het bestemmingsplan ‘Oude Stad Zuidwest 2008, 6e herziening (delen Korvelseweg en Meelstraat 28 en 34h)’ (gewijzigd) (gewijzigd) heeft vastgesteld en dat het plan, met bijbehorend raadsbesluit, van maandag 22 april tot en met maandag 3 juni 2013 ter inzage ligt. Het plangebied omvat de percelen Meelstraat 28 en 34h en percelen aan en rondom de Korvelseweg te Tilburg. Een globale begrenzing is moeilijk te geven. Daarom volgt hier een opsomming van de percelen aan de Korvelseweg en omgeving: Korvelplein 1-1b, Korvelseweg 184a-208. Korvelseweg 158 – 168, Korvelseweg 205-209a, Korvelseweg 142-156, Korvelseweg 155-167. Korvelseweg 112-114a, Korvelseweg 90-96, Korvelseweg 68-86, Korvelseweg 41, Korvelseweg 6-8, Korvelseweg 12-16, Calandhof 54-56, Korvelsedwarsstraat 2a, Trouwlaan 1a. Het raadsbesluit en het bestemmingsplan
met bijlagen zijn gedurende de genoemde termijn te bekijken en/of te downloaden op www.tilburg.nl/-ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer
NL.IMRO.0855. BSP2010-034). Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in
de Stadswinkel (zie voor adres en openingstijden het colofon). Hebt u vragen over het bestemmingsplan, maak dan een afspraak via www.tilburg.nl of bel 14 013. Tegen het vastgestelde
plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt, en daarnaast ook door belanghebbenden, die dit hebben nagelaten, voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist

Reageer op dit bericht