Bewonerscomité Korvelseweg

Lintenplan

korveladmin 13 augustus 2013 Lintenplan Geen reacties op Lintenplan

Zie ons eerder bericht HIER. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft het college heeft in de vergadering van 2 juli het volgende besloten over het lintenplan:

Structuurvisie Linten in de Oude Stad
1) Vaststellen van de ´reactienota Structuurvisie Linten in de Oude Stad´, waarin de reactie van het college is verwoord op de ingekomen zienswijzen en op overige reacties met betrekking tot de ´Structuurvisie Linten in de Oude Stad´.
2) De raad conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel voorstellen om:
1. de ‘Structuurvisie Linten in de Oude Stad’; vast te stellen,
a. waaronder inbegrepen 123 cultuurhistorische ensembles in de Oude Stad met een hoge en zeer hoge waarde (zie bijlage E van de ´Structuurvisie Linten in de Oude Stad´). Deze ensembles worden planologisch beschermd, waardoor de bouwmassa (contouren) gehandhaafd blijven.
b. waaronder beeldbepalende bomen in de linten en nieuwe locaties voor bomen (zie bijlage I van de ´Structuurvisie Linten in de Oude Stad´) die zowel boven- als ondergronds via het bestemmingsplan beschermd worden.
2. te bepalen dat een jaar na vaststelling van de ´Structuurvisie Linten in de Oude Stad´ zal worden gestart met de vertaling van de visie in bestemmingsplannen.

Zie verder hieronder:

3. dat in de overgangsperiode tussen de vaststelling van de ‘Structuurvisie Linten in de Oude Stad’ en de verwerking van de uitgangspunten van de structuurvisie in de bestemmingsplannen een ontwikkeling alleen kan plaatsvinden als deze past binnen het vigerende bestemmingsplan of als deze niet past binnen het bestemmingsplan, maar wel binnen de ‘Structuurvisie Linten in de Oude Stad’ (afwijkingsbesluit of postzegelbestemmingsplan).

Zie de volgende bijlagen:

Argumenten Kosten en Dekking. zie HIER.

Reactienota zie HIER.

Raadsvoorstel zie HIER.

Structuurvisie Linten Oude Stad zie HIER.

Reageer op dit bericht