Bewonerscomité Korvelseweg

Toekomstvisie – lintenplan

De linten horen bij Tilburg, aan de lintenstructuur kun je opmaken hoe Tilburg is ontstaan en gegroeid. Ze vertegenwoordigen daarom een impliciete kwaliteit die uitgebouwd kan worden.

Al geruime tijd wordt de gemeente Tilburg zich geconfronteerd met bouwinitiatieven langs de oude linten (waar de Korvelseweg er één van is) die nogal wat weerstand oproepen bij de plaatselijke bevolking en gemeenteraad. De bestaande regelgeving en procedures zijn niet afdoende om de gewenste kwaliteit, hoe divers van karakter ook, te sturen.
Ook de criteria voor lintbebouwing in de welstandsnota blijken discussie op te roepen. In de Ruimtelijke Visie Oud Noord is aangekondigd dat er een nadere uitwerking over de indeling van linten zal plaatsvinden. De Stichting Straat heeft in 2003 de Goirkestraat, in 2005 de Korvelseweg en in 2007 de St.Josephstraat vanuit de architectuurhistorie onder de aandacht gebracht. In 2006-2007 heeft CAST, mede op verzoek van de gemeente, een Workshop Linten georganiseerd.
Met deze gegevens is de gemeente aan de slag gegaan om een plan van aanpak te maken voor de linten van Tilburg. Het voorstel dat hieruit is gekomen kunt u hier nalezen.

Hieronder kunt de krantenartikelen lezen n.a.v. het lintenplan en visieplan


Brabants dagblad – 05 maart 2008

Bouwhoogte linten in Tilburg terug naar elf meter

Maar college wil wel mogelijkheden tot ontheffing openhouden.
door Toine van Berkel
TILBURG – Aan de Tilburgse linten mag in de toekomst in beginsel niet hoger dan elf meter worden gebouwd. Nu is dat nog vijftien meter ofwel vijf bouwlagen.
Dat blijkt uit het ‘plan van aanpak linten’, dat het Tilburgse college als discussiestuk naar de gemeente­raad heeft gestuurd. Het stadsbestuur komt ermee tegemoet aan de steeds vaker geuite wens van zowel burgers als politiek om niet te hoog te bouwen.
Bij de Tilburgse linten gaat het om belangrijke verbindingswegen tussen de ringbanen, dynamische straten die doorgaans zowel een woonfunctie hebben maar ook een winkelfunctie.
De linten waarvoor de nieuwe regels moeten gaan gelden, zijn onder meer de Korvelseweg, Veldhovenring, Besterdring, Hoefstraat en Goirkestraat. Uit de discussienota van het college wordt duidelijk dat de maximale bouwhoogte aan de linten weliswaar in beginsel teruggaat naar elf meter, maar dat er wel uitzonderingen mogelijk zijn. Het stadsbestuur kan een vrijstelling verlenen, waardoor het tóch mogelijk wordt om tot vijftien meter hoog te bouwen. Daarvoor moet nog wel een leidraad worden opgesteld.
Vrijstelling van de bouwhoogte van elf meter wordt straks afhankelijk gesteld van de vraag of er bijvoorbeeld op de begane grond ook winkelruimte wordt gemaakt. „ Ontheffing kan alleen als er écht een goed plan ligt. We gaan daar zeer kritisch naar kijken”, zegt wethouder Jan Hamming (PvdA, ruimtelijke ordening). Appartementenbouw lijkt een van de belangrijkste kenmerken van de Tilburgse linten te zijn geworden. Overigens vormt de Bredaseweg daarbij een gunstige uitzondering. Andere linten bestaan vrijwel helemaal uit appartementen, zoals de Noordhoekring en het Piusplein. Daar is sprake van verwanding en die ontwikkeling dreigt nu ook voor straten zoals de Korvelseweg, Piusstraat, Broekhovenseweg en Groeseindstraat. „Het risico bestaat dat deze linten door verdere appartementenbouw hun gevarieerde karakter en historische waarde en daarmee hun woonkwaliteit gaan verliezen”, zo schrijft het college.
Aan de discussienota ligt onder meer een aantal workshops ten grondslag die zijn gehouden door het Centrum voor Architectuur en Stedebouw. Ook werden zeshonderd leden van het burgerpanel ondervraagd, voor wie de Bredaseweg, de Korvelseweg en de Besterdring de bekendste linten waren. De panelleden velden een negatief oordeel over de variatie in het groen, de doorstroming en veiligheid van het verkeer en over de architectuur van de nieuwbouw.


De Goirkestraat is een Tilburgs lint dat er nog prachtig bijligt. Het is een beschermd stadsgezicht. foto Marie-Thérèse Kierkels/PVE

Tilburgse linten
De Tilburgse linten vormen samen het stelsel van oorspronkelijk door­gaande wegen via de oude kernen, oftewel de herdgangen. Die ontston­den in de middeleeuwen.
Tot de huidige lintstructuur behoren de Goirkestraat, de Hasseltstraat, de Veldhovenring, de Gasthuisring, de Hoefstraat, de Koestraat, de Besterd­ring, de Heuvelring, de Tivolistraat, de St. Josephstraat, de Bredaseweg, de Korvelseweg, de Bisschop Zwijsenstraat, de Piusstraat, de Voltstraat en de Broekhovenseweg.


Brabants dagblad – 05 maart 2008

Bewoners koesteren zelfs gierzwaluw

Bewonerscomité Korvelseweg hoopt op komst stadsvilla’s.
door Toine van Berkel TILBURG
Het zeer betrokken be­wonerscomité Korvelseweg koestert zelfs de gierzwaluwen. Juist omdat er zoveel nieuw wordt gebouwd in deze straat, verdwijnen er steeds meer nestelmogelijkheden voor de gierzwaluw die er van eind april tot half augustus zo veel te zien is.
Uit zorgen over de dreigende verdwijning van de gierzwaluw heeft Riny de Laat van het bewonerscomité in het eigen visieplan de gevederde vriend speciale aandacht gegeven. „Bij nieuwbouwplannen moeten door het inmetselen van speciale neststenen en het leggen van nestdakpannen de nestmogelijkheden voor gierzwaluwen blijven bestaan”, zegt de 53 jarige De Laat, die zeventien jaar aan de Kor­velseweg woont. Een klein succesje is er al behaald; bij nieuwbouw­plan De Elementen gaat Alphons Coolen ‘gierzwaluwvriendelijk’ bouwen.
De Laat is voorzichtig optimistisch over de lintennota van het college en de passage daarin dat er in de toekomst in beginsel maximaal tot elf meter hoog mag worden gebouwd. Nu is vijftien meter standaard in de steeds meer volgebouwde Korvelseweg. „Hopelijk zorgt die elf meter er ook voor dat er gevarieerdere nieuwe bebouwing komt, bijvoorbeeld mooie grote stadsvilla’s”, zegt De Laat.
Een groot gemis in de lintennota vindt hij dat er vrijwel geen aandacht wordt besteed aan de bestaande bebouwing. „Dat moet ook een punt van zorg zijn, want je ziet dat steeds meer panden door ontwikkelaars worden opgekocht en omdat er voorlopig geen nieuwbouw wordt ge­pleegd, ontstaat er verloedering”, weet De Laat.
Morgen zit hij met het bewonerscomité bij wethouder Hugo Backx (PvdA, monumenten) om te bepleiten dat er méér panden uit de Korvelseweg en omgeving op de gemeentelijke monumentenlijst komen. Voor een karakteristiek pand van architect Jos Donders komt dat te laat, want dat is inmiddels gesloopt voor de nieuwbouw die op de plek van de vroegere Subaru-garage Dekkers komt.
Berry van Oudheusden (47), die afgelopen jaren voor de stichting Straat culturele manifestaties rond onder meer de Goirkestraat en de Korvelseweg opzette, ziet weinig heil in de lintennota. „Goedbedoeld, maar ik denk niet dat het gaat werken. Zolang er projectontwikkelaars zijn, zullen ze voor veel geld een rotte kies kopen en slopen en er een gouden kies voor terugplaatsen. Voor je het weet, staat er wéér iets lelijks van vijftien meter hoog.”

De Korvelseweg wordt langzaam maar zeker volgebouwd met hoge appartementencomplexen.
foto Marie-Thérèse Kierkels/PVE