Bewonerscomité Korvelseweg

Dossier – Lintenplan

De gemeente Tilburg wil iets doen aan de achteruitgang van de historische linten in de stad. Linten zijn wegen die van oudsher dienden om buurtschappen (de zogenaamde herdgangen) met elkaar te verbinden. Wegen zoals bijvoorbeeld de Bredaseweg, de Korvelseweg, de Besterdring en andere linten zijn in de afgelopen eeuwen langzaamaan volgebouwd met bijvoorbeeld massale appartementencomplexen die niet iedereen waardeert en ook de bedrijven aan de linten kregen het moeilijk. Een goed management van de linten moet deze achteruitgang een halt toe roepen. Wethouder Jan Hamming (ruimtelijk ordening):

“Het college trekt €63.000 uit voor speciaal lintenmanagement dat zich vooralsnog gaat richten op de Korvelseweg en Besterdring. Het is belangrijk om juist deze belangrijke wegen weer leefbaarder te maken.” Het gaat om een experiment van ongeveer een half jaar waarbij ook de ondernemersorganisaties in de detailhandel en horeca, vastgoedeigenaren en intermediaire organisaties zoals de Kamer van Koophandel en het Midden- en Kleinbedrijf worden betrokken.

Leidraad
Het beheer van de linten bestaat niet alleen uit intensief lintenmanagement. Ook formuleerde het college een leidraad voor de verdere ontwikkelingen van de linten. Projectontwikkelaars en architecten moeten bij hun plannen rekening houden met deze leidraad en dus ook met de bijzondere kenmerken van de oude linten. Deze leidraad wordt ondermeer besproken in de commissievergadering Fysiek van 21 september aanstaande.

De gemeente maakt in de leidraad onderscheid in ‘bedrijvige linten'(zoals de Korvelseweg) en ‘rustige linten’. In een bedrijvig lint wil de gemeente meer aandacht steken in de vitaliteit van de winkels en bedrijven, terwijl in de rustige linten het wonen centraal staat. Voor het wonen in de bedrijvige linten zijn ontwikkelingscondities opgesteld. Ook zijn er stedenbouwkundige uitgangspunten geformuleerd en worden voorstellen gedaan voor de openbare ruimte. De historische context spelen in al deze voorstellen nadrukkelijk mee.

Vervolg
Met zowel het lintenmanagement als de leidraad doet de gemeente de komende periode ervaringen op binnen de ringbanen. Uiteindelijk leiden deze ervaringen tot een Structuurvisie Linten die voor de hele stad gaat gelden. In deze toekomstige structuurvisie wordt extra aandacht besteed aan monumentenzorg, de stedenbouwkundige regelgeving, de woonvisie, de economische visie en het beleid voor de openbare ruimte. Op basis van deze visie dienen in de toekomst voldoende middelen te worden vrijgemaakt voor al deze ambities.

Uiterraad zijn voor en over het lintenplan de nodige documenten verschenen deze kunt hier bekijken.

Zie voor de laatste stand van zaken hier.